Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

 


Veokorraldaja - Logistik (198097)

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
Kutseharidus, 4 tase statsionaarne,
töökohapõhine
põhiharidus 60 EKAP, 1 a

Vastuvõtu tingimused

Taotluse alusel toimub vestlus

Põhiõpingute moodulid

 • Logistika alused
 • Infotehnoloogia logistikas
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Klienditeenindus
 • Kaubamaanteeveo korraldamine
 • Erialane eesti keel
 • Kaubavarude täiendamine
 • Praktika: laotöö, ostmine ja varude juhtimine / kaubavedude  korraldamine

Valikõpingute moodulid

 • Tõstukijuhtimine
 • Logistika erialane võõrkeel (inglise ja vene)
 • Raamatupidamine
 • Logistika e-kaubanduses
 • Pakendid ja pakkematerjalid
 • Erialane vene keel teenindusvaldkonnale
 • Tagastuslogistika

Lõpetamine

Õpingud loetaks lõpetatuks, kui õpilane on läbinud kõik õppekavas määratud moodulid, omandanud õpiväljundid vähemalt lävendi
tasemel ning sooritanud kutseeksami. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse iga mooduli läbimisel ühekaupa ja kutseeksami läbimisel
kutseeksami komisjoni poolt seatud kriteeriumite alusel. Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele "Veokorraldaja -logistik tase 4" vastavad kompetentsid ning kvalifikatsioon

Edasiõppimise võimalused

Logistik tase 5 ja rakenduskõrgkoolis keskhariduse omandamisel

Võimalused tööturul

Lõpetamise järel on võimalik töötada erinevates valdkondades järgnevatel ametikohtadel: Transpordikorraldaja, logistiku assistent, laotöötaja ja teised ametikohad, millede ülesannete hulka kuuluvad transpordi- ja logistikat puudutavad küsimused.

Õppekava

 

Veiko Ardel