Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Logistik (128037)

Õppeliik Õppevorm Eeldus
alustamiseks
Õppeaeg
Kutseharidus, 5 tase statsionaarne,
päevane õpe
keskharidus 120 EKAP, 2 a

Logistiku eriala on üks nõutavamaid erialasid erinevates ettevõtetes, seda nii tootmise-, kaubanduse-, transpordi- kui ka teenindusega seotud valdkondades. Logistik on keskastme spetsialist ja tihti tema otsustest tulenevalt sõltub kogu ettevõtte käekäik ning lõpptulemus. Tarneahelate haldamise ja kogukulude leidmise tulemusena muudab logistik ettevõtte konkurentsivõimeliseks ja jätkusuutlikuks. See on amet, mida nimetatakse esimesena, kui on laual sellised teemad nagu varude juhtimine, tarneahelate haldamine, kaubavedude planeerimine. Logistik on juht nii iseseisvate tööoperatsioonide läbiviimisel kui ka oluline lüli ettevõtete meeskondades just nende sidujana. Oleme ainuke kutsekool kogu Baltikumis, kus seda eriala saab õppida 5 tasemel ja inglise keeles, mis on oluline läbilöömiseks rahvusvahelisel tasandil. Iga ettevõte otsib oma meeskonda võõrkeeli tundvat, head suhtlejat ja logistiku haridusega inimest. See on sinu eduka tuleviku võti!

Vastuvõtutingimused:

 • Avaldus õppesse kandideerimise ja andmete töötlemise kohta www.sais.ee
 • Keskharidust tõendav tunnistus
 • Inglise keele B1 taseme tunnistus (tõendus)
 • Personaalne SWOT analüüs
 • kui õpilaskandidaat ei ole Eesti kodanik ja alaline elanik, kehtivad tema vastuvõtmisel välismaalaste seaduse sätted ning õpilaskandidaat peab esitama dokumendi, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta.

NB! Õpilaskandidaatide, kes eelneva 2 aasta jooksul kandideerisid ja osutusid

vastuvõetuks, kuid ei ilmunud õppesse, uusi avaldusi menetlusse ei võeta.

Vastuvõtukatse (vestlusvoor):

 • Vestlusvoor koosneb vestlusest ja praktilisest ülesande sooritusest maksimumtulemus 100 punkti moodustab 60% praktilise ülesande tulemusest ehk 60 punkti ja 40% vestluse tulemusest ehk 40 punkti.

Põhiõpingute moodulid

 • Sissejuhatus erialasse: logistika
 • Infotehnoloogia logistikas
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Logistika erialakompetentside erikursus
 • Juhtimine, juhendamine ja meeskonnad logistikas
 • Kliendisuhted ja -teenindus logistikas
 • Kaubavedude planeerimine
 • Veo- ja ekspedeerimise teenuste korraldamine
 • Lepingud ja dokumentatsioon kaubavedudel
 • Ostutegevuste planeerimine ja korraldamine
 • Kaubavarude täiendamise korraldamine
 • Lepingud ja dokumentatsioon ostmises ning varude täiendamises
 • Eriala uurimisprojekt logistikas
 • Logistika erialane võõrkeel (inglise ja vene)
 • Logistika erialased võõrkeeled II
 • Praktika: laotöö, ostmine ja varude juhtimine / kaubavedude planeerimine ja korraldamine

Valikõpingute moodulid

 • Ettevõtluse baasmoodul
 • Kvaliteedi- ja riskijuhtimine logistikas
 • Logistika kogukulud, eelarvestamine ja maksud
 • Tollindus
 • Tagastuslogistika, pakendi- ja jäätmekorraldus
 • Tarneahelate haldamine
 • Tootmise ja materjali planeerimise alused
 • IKT rakendused ja tulevikutehnoloogiad
 • Praktiline rakendus/lahendus logistikas
 • Ohtlikud ja eriotstarbelised veod
 • Logistika e-kaubanduses
 • Posti-, paki- ja kullerteenuste logistika
 • Laotöötaja erikursus
 • Tõstukijuhi kursus

Lõpetamine

Õpingud loetaks lõpetatuks, kui õpilane on läbinud kõik õppekavas määratud moodulid, omandanud õpiväljundid vähemalt lävendi
tasemel ning sooritanud kutseeksami. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse iga mooduli läbimisel ühekaupa ja kutseeksami läbimisel
kutseeksami komisjoni poolt seatud kriteeriumite alusel. Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele "Logistik, tase 5" vastavad kompetentsid ning kvalifikatsioon.

Edasiõppimise võimalused

Rakenduskõrgkoolis

Võimalused tööturul

Lõpetamise järel on võimalik töötada erinevates valdkondades järgnevatel ametikohtadel: Transpordikorraldaja, logistik, laovarude ja ostujuht ning teised ametikohad, millede ülesannete hulka kuuluvad logistikat puudutavad küsimused

Õppekava

Veiko Ardel