Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Raudteeveeremi lukksepp (221805)

Õppeliik

Õppevorm Eeldus
alustamiseks
Õppeaeg
kutseharidus,
tase 3
statsionaarne,
töökohapõhine
haridusnõudeta 60 EKAP, 1 a

Raudteega seotud erialad on lähitulevikus väga perpektiivikad, seoses Rail Baltika ehitusega. Valdkonna erinevaid spetsialiste vajatakse kõikides selle valdkonnaga seotud ettevõtetes. Täna oleme me ainuke kutsekool, kes alustas taas õppe läbiviimist raudteevaldkonna õppekavade alusel. Lähitulevikus on plaanis avada ka uued õppekavad jätkuõpingutena, et õpilastel oleks võimalik selles valdkonnas karjääri teha, seda töötajast kuni juhtivspetsialistini. Töö iseloom eeldab oskust tööd nii iseseisvalt kui ka meeskonna liikmena korraldada, planeerida aega ja erinevaid tööoperatsioone läbi viia.

Vastvõtu tingimused

Õpe avatakse koostöös AS VALGA DEPOO ja õppe alustamiseks ei ole vaja põhiharidust. Õppe alustamisel sõlmitakse ka tööleping AS Valga Depooga, kes garanteerib ka õppurile töökoha. Õpe viiakse läbi osaliselt koolipõhisena ja töökohapõhisena.                                                                      
Lisaks toimub koolipõhine õpe koostöös Daugavpilsi tehnikumiga, kus viiakse läbi suurem osa praktilisi eriala õpinguid kasutades erinevaid raudteeveeremi majandamisega seotud simulaatoreid. 

Põhiõpingute moodulid

 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Raudteetranspordi alused
 • Organisatsiooni ja meeskonnatöö alused
 • Raudteeveeremi  hooldus, remondikorraldus ja tehnoloogiad
 • Raudteeveeremi veermiku remontimine
 • Raudteeveeremi haakeseadmete remontimine
 • Raudteeveeremi kere ja raami hooldamine ja remontimine
 • Raudteeveeremi piduriseadmete remontimine
 • Võõrkeel (vene keel/inglise keel)
 • Eesti keel baastase  A1 / võõrkeel I
 • Infotehnoloogia baaskursus
 • Praktika

Valikõpingute moodulid

 • Materjalide õpetus - keevituse algkursus
 • CAD projekteerimine
 • Tõstukid nende hooldus ja juhtimine
 • Troppija kursus
 • Ohtlikud ja eriotstarbelised veod                             
 • Tagastuslogistika
 • Erialane IT

Lõpetamine

Õpingud loetaks lõpetatuks, kui õpilane on läbinud kõik õppekavas määratud moodulid, omandanud õpiväljundid vähemalt lävendi
tasemel ning sooritanud kutseeksami. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse iga mooduli läbimisel ühekaupa ja kutseeksami läbimisel
kutseeksami komisjoni poolt seatud kriteeriumite alusel.
Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele "Raudteeveeremi lukksepp tase 3" vastavad kompetentsid ning kvalifikatsioon

Edasiõppimise võimalused

Raudteeveeremi hooldustehnik tase 4 jätkuõppena

Võimalused tööturul

Lõpetamise järel on võimalik töötada raudteeettevõtetes järgnevatel ametikohtadel: raudteeveeremi lukksepp, raudteeveeremi hooldaja.

Õppekava

 

 

Слесарь по ремонту подвижного состава

В связи со строительством странами Балтии железной дороги европейской колеи Rail
Baltic, профессии, связанные с железной дорогой и ремонтом подвижного состава,
станут популярными и перспективными уже в ближайшем будущем. На сегодняшний
день мы являемся единственным центром профессионального обучения, который
возобновил обучение по учебным программам в железнодорожной отрасли. В
будущем мы планируем открыть обучение и по другим учебным программам, чтобы
учащиеся могли продолжить свой карьерный рост в железнодорожной отрасли от
рабочего до ведущего специалиста.


Описание специальности:
Слесарь по ремонту подвижного состава – это специалист железнодорожного
транспорта, отвечающий за техническое обслуживание, ремонт и испытание
подвижного состава железнодорожного транспорта. Необходимо умение работать
самостоятельно и в команде, а также умение планировать и организовать рабочие
операции.

Условия приема:
Обучение открывается в сотрудничестве с AS VALGA DEPOO, и для начала не
требуется основного образования. В начале обучения заключается трудовой договор с
AS Valga Depoo, который гарантирует учащемуся работу. Обучение проводится
частично в школе и на рабочем месте. Кроме того, школьное обучение проходит в
сотрудничестве с, Даугавпилсским техникумом, где большая часть практических
занятий по специальности проводится с использованием различных тренажеров,
связанных с управлением железнодорожным транспортом.

Модули учебной программы
Базовые учебные модули:
Обучения и работа в изменяющемся окружении
Основы железнодорожного транспорта
Основы организации и совместной работы
Планирование ремонта и технического обслуживания подвижного состава
Ремонт железнодорожного подвижного состава
Ремонт муфт сцепления редукторов
Техническое обслуживание и ремонт кузова и рамы подвижного состава
Ремонт и обслуживание тормозной системы подвижного состав
Иностранный язык (русский / английский)
Эстонский язык-базовый уровень A1 / иностранный язык I
Базовый курс информационных технологий
Практика

Модули по выбору:
Базовый курс сварщика – обучение материалам
САПР -проектирование с помощью AutoCad
Обслуживание и эксплуатация вилочных погрузчиков
Курс стропальщика
Перевозка опасных и специальных грузов
Возвратная логистика
Информационные технологии в профессиональной деятельности

Окончание обучения:
Учеба считается завершенной, если учащейся освоил все модули, указанные в учебной
программе, получил результаты обучения не ниже порогового уровня и сдал
профессиональный экзамен. Достижение результатов обучения оценивается путем
освоения каждого модуля по отдельности, а сдача профессионального экзамена на
основе критериев, установленных экзаменационной комиссии профессионально
экзамена.
При достижении результатов учебной программы приобретаются компетенции и
квалификация, соответствующие профессии «Слесарь по ремонту подвижного состава
3-го уровня».

Возможности дальнейшего обучения: Техник по ремонту подвижного состава 4-го
уровня (как продолжение обучения)

Возможности на рынке труда
После окончания обучения можно работать в железнодорожных компаниях как слесарь
по ремонту подвижного состава или смотритель подвижного состава.

Вейко Ардел

veiko.ardel@vkok.ee

+372 516 2060

Veiko Ardel