Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Kinnisvarahooldaja, tase 3

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKolmanda taseme kutseõpe, tase 3Õppevormstatsionaarne, päevane õpe Eeldus alustamisekspõhihariduse nõudetaÕppeaeg60 EKAP, 1 aasta
ÕppeliikKolmanda taseme kutseõpe, tase 3Õppevormstatsionaarne - töökohapõhineEeldus alustamisekspõhihariduse nõudetaÕppeaeg60 EKAP, 1 aasta

Kinnisvarahooldaja on spetsialist, kes hoiab kinnisvara korras. Ta hoolitseb ehitiste, tehnosüsteemide (elektri-, kütte-, vee- ja soojussüsteemide) ning krundi hooldamise eest. Kinnisvarahooldaja vastutusalas on ehituskonstruktsioonide hooldamine ja remont, puhastusteenindus, haljastus ja krundihooldus, elektriseadmed ja automaatika, elektriseadmete hooldamine ja kontrollimine, keskkonnatehnika- ja torutööd ning kütte- ja ventilatsioonisüsteemide hooldamine ja remont.

Kinnisvarahooldaja järgib töö tegemisel tootja kasutusjuhendeid, hoolduskava ja
hooldusplaani, korraldab iseseisvalt oma töökoha, tuleb tööülesannete täitmisega toime
tavapärastes olukordades ja vastutab nende kvaliteetse täitmise eest. Töötamisel järgib
keskkonnasäästlikke töövõtteid, tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid ning kasutab materjale
säästlikult.  

Kinnisvara seaduste ja trendidega kursis olemiseks on täiendusõpe väga vajalik ka töötavale kinnisvarahooldajale, seepärast õpetame kinnisvarahooldaja eriala töökohapõhises õppevormis.

Vastuvõtu tingimused:

Avalduse esitamine, vestluse läbimine

Põhiõpingute moodulid:

Ehitise konstruktsioonide puhastamine 1EKAP
Ehitise konstruktsioonide tehnohooldus 8EKAP
Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5EKAP
Kinnisvarahooldaja alusteadmised 2EKAP
Krundi heakord ja haljastus 8EKAP
Küttesüsteemide ja soojasõlmede tehnohooldus 2EKAP
Praktika hoonete ja krundi rajatiste hooldusel ja heakorratöödel 15EKAP
Sisepuhastus- ja koristustööd 8EKAP
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide tehnohooldus 2EKAP
Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide hooldamine 2EKAP
Eesti keel teise keelena 5EKAP

Valikõpingute moodulid:

Arvutiõpetus 2EKAP
Ehitise nõrkvoolu ja elektriseadmete hooldus 5EKAP
Erialane võõrkeel 2EKAP
Hoone küttesüsteemide rikked ja ohutus 5EKAP
Kehaline kasvatus 3EKAP
Liiklusõpetus 3EKA
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rikked ja ohutus 5EKAP
 

Lõpetamine:

Õpingud loetakse lõpetanuks, kui õpilane on läbinud kõik õppekavas määratud moodulid, omandanud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami.

Praktika ja töövõimalused:

Kinnisvarahooldajatele leidub mitmesuguseid töövõimalusi. Nad töötavad kinnisvarahooldusfirmades või osutavad teenuseid ettevõtjana, pakkudes teenust korteriühistutele või kinnisvara üürimisega seotud ettevõtetele.

Omandatud kvalifikatsioon:

Õppekava läbimisel on võimalik taotleda Kinnisvarahooldaja (Hoone konstruktsioonide, krundi ja rajatiste heakorratööde tegemine või hoonete ja krundi rajatiste tehnohooldussüsteemide hooldustööd) , tase 3 kutsekvalifikatsioon.

Õppekava
 

Vidrik Ugur