Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Tisler (kutsekeskhariduse õppekava)

Õppeliik Õppevorm Eeldus
alustamiseks
Õppeaeg
Kutsekeskharidusõpe,
tase 4
statsionaarne,
päevane õpe
põhiharidus 180 EKAP, 3a

Tisler on oskustööline, kes töötab enamasti mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes valmistades puit- ja puidupõhistest materjalidest mööblit ja puittooteid (uksi, aknaid, treppe jne). Ta teostab erinevaid tööoperatsioone, kasutades selleks mitmesuguseid puidu töötlemise, viimistlemise ja monteerimise võtteid ning vahendeid.
Tisler, tase 4 töötab töökorraldusest lähtuvalt kas iseseisvalt või meeskonnas. Ta korraldab oma tööd ning planeerib tööaega ja materjale aja- ja kuluefektiivselt. Töö eeldab suhtlemist meeskonnaliikmete ja partneritega.
Tisler töötab peamiselt siseruumides. Töö on vaheldusrikas. Töökeskkond võib olla mürarohke, selles võib esineda puidutolmu ja keemilisi ained ning seetõttu on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid.
Tisleri põhilisteks töövahenditeks on puidutöötlemispingid ja elektri-, pneumo- ning teised käsitööriistad, lihtsamad liimimise, pealistamise ja viimistlemise seadmed.

Vastuvõtu tingimused:

Vestlus

Põhiõpingute moodulid (122 EKAP) 

Tisleri alusteadmised (6 EKAP)
Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas (5 EKAP)
Mööbli ja puittoodete joonestamine (8 EKAP)
Puidu ja puidupõhiste materjalide käsitsitöötlemise tehnoloogia (16 EKAP)
Puidu ja puidupõhiste materjalide masintöötlemise tehnoloogia (16 EKAP)
Raamkonstruktsiooniga mööbli ja puittoodete valmistamine (12 EKAP)
Korpusmööbli valmistamine ja paigaldamine (18 EKAP)
Üldkehaline ettevalmistus (5 EKAP)
Praktika (36 EKAP)

Üldõpingud (30 EKAP)

Keel ja kirjandus (6 EKAP)
Võõrkeel (4,5 EKAP)
Matemaatika (5 EKAP)
Loodusained (6 EKAP)
Sotsiaalained (7 EKAP)
Kunstiained (1,5 EKAP)

Valikõpingud (28 EKAP)

Digiajastu tehnoloogiate kasutamine õppimises ja erialases arengus (3 EKAP)
Erialane füüsika ja keemia (2 EKAP)
Erialane võõrkeel (3 EKAP)
Erialased arvutusülesanded (3 EKAP)
Korpusmööbli valmistamine (5 EKAP)
Loogiline ja ruumiline mõtlemine (2 EKAP)
Maalritööriistad ja -seadmed ning -materjalid (2 EKAP)
Mööbli ajalugu (3 EKAP)
Pehme mööbli valmistamine (5 EKAP)
Puidutöötlemise tehnoloogia CNC pinkidel (2 EKAP)
Raaljoonestamine (3 EKAP)
Restaureerimise alused (3 EKAP)
Riigikaitse (2 EKAP)
Värviõpetus ja kompositsioon (2 EKAP)
Õpioskuste kujundamine (2 EKAP)

Lõpetamine

Õpingud loetakse lõpetanuks, kui õpilane on läbinud kõik õppekavas määratud moodulid, omandanud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel , läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami.

Edasiõppimise võimalused

Rakenduskõrgharidus, bakalaureuseõpe

Võimalused tööturul

Tisler on alati olnud nõutud spetsialist puidutöötlusega tegelevates ettevõtetes. Juhiomadustega tislerid kasvavad sageli valdkonna keskastmejuhtideks. Omandatud teadmised ja töökogemus annab tislerile piisava pagasi, et avada oma väiketöökoda ja alustada ettevõtlusega. See võimaldab teostada endale huvipakkuvaid töid ja kujundada välja oma isikupärane stiil.

Õppekava

Vidrik Ugur