Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Mittestatsionaarne üldharidus

Täiskasvanute õppimisvõimaluste avardumisest Valgamaal

Vaata lisaks: Pressiteade 09.06.2022

Eelolevast sügisest on Valgamaal üks võimalus juures, et omandada üldharidus nii põhihariduse kui keskhariduse tasemel ja seda mittestatsionaarses vormis. Kõik, kes soovivad olla tööturul parema konkurentsivõimega või soovivad hiljem jätkata õpinguid kutseõppes või ülikoolis, on väga oodatud õppima, et lõpetada õpingud poolelijäänud põhi- või gümnaasiumiastmes.

Oleme alustanud Valgamaa Kutseõppekeskuses meie jaoks uue suuna loomist. Kooli nõukogu poolt on äsja loodud Valgamaa Kutseõppekeskuse mittestatsionaarse üldharidusõppe õppekava kinnitatud, viime järk-järgult sisse muudatused nii struktuuris kui regulatsioonides ja asume lisaks vastuvõtule värbama uusi kolleege. Selles protsessis peame väga oluliseks kaasaegset hariduskäsitlust, e-õppeks valmisolekut ning sära silmades, sest uut õppesuunda loome eelkõige õppija arengu toetamist aluseks võttes.

Meie eesmärgiks on luua mittestatsionaarse üldharidusõppe tiim, kellega koostöiselt aitame leida parimat lahendust isikliku õpitee kavandamisel, õppes püsimisel ja hariduse omandamisel. Teine väga oluline printsiip on paindlikkus - õppida saab nii kohapeal (2-3 korda nädalas) kui e-õppes ning võimalik on ka üksikainete õpe ja eksternõpe. Õpingud on avatud kõikidele. Õppima on võimalik asuda kogu õppeaasta vältel, kuid soositud on suvise vastuvõtu ajal avaldus täita, mis aitaks õpiprotsessi ja tugiteenuste korraldamisel , sh VÕTA (varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine) rakendamisel.  Lisaks määravad näiteks lõpuklassidel eksamiteks registreerumise tähtajad.

Vastuvõtt mittestatsionaarsesse üldharidusõppesse on avatud kuni 14.augustini. Vestlused toimuvad õppima asujatega 17.-19.augustil.

Õppima asumiseks vajalikud dokumendid:
* Pass või ID-kaart
* Avaldus. Täita saab nii Valgamaa Kutseõppekeskuses kui Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS)
* Viimane klassitunnistus (põhikoolis) või põhikooli lõputunnistus (gümnaasiumis)

* Väljavõte õpilasraamatust

* 1 fotot 3x4 cm (saab teha ka kohapeal)

Õppijatele on tagatud:
* riiklik ravikindlustus
* kuni 19-aastaseks saamiseni on õigus saada lapsetoetust
* töötamise korral antakse õppija soovil õppesessioonideks õppepuhkust kuni 30 päeva õppeaasta jooksul
* kooli lõpetamiseks antakse täiendavalt õppepuhkust 15 päeva

Valgamaa Kutseõppekeskus võimaldab kasutada ühiselamut, sööklat/puhvetit, sportimisvõimalusi ja eelneva etteteatamisega kokkuleppel ka lastehoiu teenust.

Kontakt:
Valdek Rohtma
Valgamaa Kutseõppekeskuse õppedirektor
+372 5349 6837
valdek.rohtma@vkok.ee