Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Puidutöötleja, tase 3

Õppeliik Õppevorm Eeldus
alustamiseks
Õppeaeg
kutseharidus,
tase 3
statsionaarne,
päevane õpe
haridusnõudeta 90 EKAP, 1,5 a

Puidutöötleja, tase 3 on üldise ettevalmistusega tööline puidutöötlus- ja mööblitööstusettevõtete abi- ja põhitööprotsessides (sae-, höövli-, spooni-, vineeri-, liimpuitmaterjalide- ja mööblitööstus, sh pehmemööblitööstus, puitmaju tootvad ettevõtted jt).
Puidutöötleja, tase 3 töötab üldjuhul tuttavas olukorras iseseisvalt, keerulisemate tööülesannete puhul vajab juhendamist.
Ta töötab reeglina meeskonna liikmena.
Puidutöötleja töökeskkond võib olla mürarohke. Töö nõuab füüsilist pingutust, töötempo on vahelduv.

Vastuvõtu tingimused

Vestlus

Põhiõpingute moodulid 

 • Puidutöötleja alusteadmised 
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Puitmaterjalide lõiketöötlemine
 • Puittoodete valmistamine 
 • Praktika 

Põhiõpinguid lainedavad moodulid

 • Mööbli karkassi koostamine
 • Puittoodete parandamine
 • Ehituslaudsepatoodete valmistamine

Valikõpingute moodulid 

 • Digiajastu tehnoloogiate kasutamine õppimises ja erialases arengus
 • Erialane võõrkeel
 • Erialased arvutusülesanded
 • Maalritööriistad ja -seadmed ning -materjalid
 • Mööbli- ja puittoodete joonestamise alused
 • Restaureerimise alused
 • Värviõpetus ja kompositsioon
 • Õpioskuste kujundamine
 • Üldkehaline ettevalmistus

Lõpetamine

Õpingud loetakse lõpeatatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud kutseeksami. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane lõpueksam kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras. Haridusliku erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga.

Edasiõppimise võimalused

Tisler, tase 4, Pehme mööbli valmistaja, tase 4

Võimalused tööturul

Lõpetamise järel on võimalik töötada erinevates puidutöötlemisega tegelevates ettevõtetes.

Õppekava

Vidrik Ugur