Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
kutseharidus,
tase 4

statsionaarne,
päevane õpe,
töökohapõhine õpe,
mitte-statsionaarne õpe

keskharidus 60 EKAP, 1 a

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist ( nimetus kutsetunnistusel Tegevusjuhendaja tase 4 )

Tegevusjuhendajaks õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks intellektihäire ja vaimse tervise probleemidega täiskasvanu toetamiseks. Õpe loob eeldused teadliku töötaja kujunemiseks, õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga. Lisainfo õppekava kohta leiad siit https://tahvel.edu.ee/#/vocationalCurriculum/1983/view?_menu või https://www.eswa.ee/kutse-andmine/tegevusjuhendaja/

Tegevusjuhendaja tase 4 õppes on põhiõpingute moodulite maht on 51 EKAP, valikõpingute moodulite maht on 9 EKAP, kokku 60 EKAP.

Põhiõpingute moodulid: intellektuaalsete väärtuste arendamine ja toetamine; tegevusvõime ja terviseseisundi hindamine, toetamine ja arendamine; juhendamine  ja toetamine  igapäevaelu toimingutes; inimese toetamine  võimetekohasel panustamisel  ühiskonda ja asjaajamise korraldamisel läbi võrgustikutöö; õpitee ja töö muutuvas keskkonnas; praktika;

Valikõpingud: digiajastu tehnoloogiate kasutamine õppimises ja erialases arengus; erihoolekandeteenuste sihtrühmad; erivajadused ja seosed rehabilitatsiooniga; raskesti mõistetava käitumisega toimetulek; eesti keel; vene keel.

Vastuvõtt: eelistame kui esitate avalduse sais.ee keskkonnas, palun valige õppegrupp, lisage keskharidust tõendav dokument ning vajadusel abielutunnistus (kui nimi on muutunud).

Juhul kui esitate dokumendid e-posti teel, siis palume saata vormikohane avaldus (vastuvõtt-sisseastumisdokumendid-avaldus), poppkool@vkok.ee koos ID-kaardi või passi koopiaga, lisada keskharidust tõendav dokument ning vajadusel abielutunnistus (kui nimi on muutunud).

Lõpetamine ja kutseeksam: õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on saavutanud sotsiaal-ja tervishoiuspetsialisti eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õppijal õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane koolilõpueksam.

Fredy Lumi - Tervise- ja heaoluvaldkonna juhtõpetaja