Erialad

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

Info meie talvise vastuvõtu leiad siit: Talvine vastuvõtt


Mootorsõidukitehnik (200497)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegLisainfo
ÕppeliikKutsekeskharidus, tase 4ÕppevormStatsionaarne, päevane õpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg180 EKAP, 3 aLisainfoeesti keelne õpe

Mootorsõidukitehnikud töötavad autode remondi ja hooldusega tegelevatesettevõtetes. Mootorsõiduki töö on autode hooldus ja remondi toimingute teostamine. Põhimõttelsielt on mootorsõidukitehnik see, kes tagab, et sõidukid oleksid töökorras ja ohutud kasutamiseks. Töö on õnneks vaheldusrikas, sest erinevate autode tehnika on erinev ja võimalusi mis auto juures viltu võib minna on palju. 

Mootorsõidukitehnik töötab iseseisvalt, diagnoosib, hooldab ja remondib erinevaid mootorsõidukeid/masinaid vastavalt remondi- ja hooldusjuhistele ning tehnilistele joonistele, vastutab oma töö tulemuste eest. Töötamisel järgib keskkonnasäästlikke töövõtteid, tööohutuse  ja  töötervishoiu nõudeid ning kasutab materjale säästlikult. Töös on olulised koostöö ja osalemine  meeskonnatöös  ning oma pädevuse piires teiste töötajate juhendamine. Mootorsõidukitehnik käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil, kasutab infotehnoloogilisi vahendeid ning erialast sõnavara eesti- ja inglise keeles. 

Eriala omandamine toimub koolis ja ettevõttes praktikal. Praktikat on võimalik sooritada Eestis või EU liikmesriigis kandideerides Erasmus+ praktikaprogrammis. 

Õppetöökojas töötamiseks peavad õppijal olema isiklikud:
Erialale vastavad töötunked
Peakate
Turvajalatsid

Õpilane võib kasutada isiklikke individuaalseid isikukaitsevahendeid nagu  kaitseprille, kindaid ja kuulmiskaitsevahendeid.  Isikukaitsevahendi soetamisel tuleb veenduda, et sellel on CE märgis, mis kinnitab vastavust olulistele nõuetele.

Vastuvõtu tingimused:

Avalduse esitamine, vestluse läbimine ning ning nõutava haridustaseme tõendamine

Põhiõpingute moodulid:

1 Mootorsõidukitehniku alusteadmised

2. Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas (KÜ)

3 Mootorsõiduki ülddiagnostika, hoolduse ja remondi alusõpingud

4 Elektriseadiste ja mugavussüsteemide ülddiagnostika, hooldus ja remondi alusõpingud

5 Sõiduautotehnika hooldamine ja remont

6 Praktika

7 Kliimaseadmed ja nende käitlemine

Üldõpingute moodulid:

1. Keel ja kirjandus (KÜ)

2. Võõrkeel (KÜ)

3. Matemaatika (KÜ)

4. Loodusained (KÜ)

5. Sotsiaalained (KÜ)

6. Kunstiained (KÜ)

Valikõpingute moodulid:

1. CAD-tarkvara algõpe

2. Digiajastu tehnoloogiate kasutamine õppimises ja erialases arengus

3. Elektri- ja hübriidautod

4. Erialane huviring

5. Erialane võõrkeel

6. Esteetika ja eetika

7. Ettevalmistus kutseeksamiks

8. Keevitus- ja tuletööde teostamine

9. Kirjalike tööde vormistamine

10. Klaasitööd

11. Liiklusõpetus

12. Loogiline ja ruumiline mõtlemine

13. Maalritööriistad ja seadmed ning materjalid

14. Pindade ettevalmistamine värvimiseks

15. Plastdetailide töötlemine ja remont

16. Rakendustarkvara

17. Riigikaitse

18. Sõiduauto rehvide õhutiheduse kontroll ja taastamine

19. Väikemasina hooldus

20. Värviõpetus ja kompositsioon

Lõpetamine:

õpingud loetakse lõppenuks kui õpilane sooritab õpingute lõpus kutsekvalifikatsioonieksami „Mootorsõidukitehnik, EKR tase 4“;
õpilane, kes õpib kutsekeskhariduse õppekaval, läbib üldained ning saab õpingute lõppedes kutsekeskhariduse.

Edasiõppimise võimalused:

Pärast lõpetamist on võimalik edasi õppida kutsehariduses "Mootorsõidukidiagnostik, EKR tase 5" või kõrgkoolis.

Võimalused tööturul:

õppekava lõpetanul on võimalik tööle asuda sõiduautode, maasturite ja kaubikute hoolduse ning remondiga tegelevasse ettevõttesse.

Ahko Ahtijäinen