Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Lapsehoidja

Õppeliik

Õppevorm

Eeldus alustamiseks

Õppeaeg

kutseharidus,
tase 5
tase 5 jätkuõpe
tase 4

statsionaarne,
päevane õpe,
töökohapõhine õpe

keskharidus

60 EKAP, 1 a

Lapsehoidjaks õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud lastega töötamisel erinevates asutustes. Õpe loob eeldused teadliku töötaja kujunemiseks, õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Anname tähtajatu kutse, lisainfo lapsehoidja kutsestandardi kohta leiate siit: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10889081 ja https://www.eswa.ee/kutse-andmine/lapsehoidja/

Lapsehoidja tase 5 ja tase 4 õppes on põhiõpingute moodulite maht on 51 EKAP, valikõpingute moodulite maht on 9 EKAP, kokku 60 EKAP.

Põhiõpingute moodulid: lapse arengu toetamine; lapse tervise edendamine; lapse kasvukeskkonna kujundamine ja toetamine; koostöö lapsevanema/hooldajaga; erivajadusega lapse hoidmine ja suure hooldusvajadusega lapse hooldamine; kolleegide juhendamine ja juhendmaterjalide koostamine; õpitee ja töö muutuvas keskkonnas; praktika.

Valikõpingud: digioskused; kriisipsühholoogia; massaaži alused; suhtlemine võõrkeeles; erivajadusega lapse tegevusvõime toetamine; toitumisnõustamise alused; erinevad metoodikad hariduses.

Õppeaeg: Lapsehoidja kutseõppes on õppeaeg üks aasta. Lisaks auditoorsele õppele, 1/3 õppemahust, tuleb läbida õppepraktika töökeskkonnas, 2/3 õppemahust. Õppetöö toimub Valgas või erinevates piirkondades üle Eesti, kokkuleppel tööandjatega.

Vastuvõtt: eelistame kui esitate avalduse sais.ee keskkonnas, palun valige õppegrupp, lisage keskharidust tõendav dokument ning vajadusel abielutunnistus (kui nimi on muutunud).

Juhul kui esitate dokumendid e-posti teel, siis saata vormikohane avaldus (vastuvõtt-sisseastumisdokumendid-avaldus), poppkool@vkok.ee koos ID-kaardi või passi koopiaga, lisada keskharidust tõendav dokument ning vajadusel abielutunnistus (kui nimi on muutunud).

Lõpetamine ja kutseeksam: õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on saavutanud lapsehoidja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami.

Lapsehoidja tase 5 kutse omistatakse vaid kutseeksami positiivselt sooritanule, korra kehtestab kutsekomisjon. Kooli lõputunnistus väljastatakse kõigile õppekaval õppinutele. Kutseeksamil ebaõnnestumise korral tuleb sooritada erialane lõpueksam positiivsele tulemusele koolis.

 

Lapsehoidja tase 5 jätkuõpe

Jätkuõppes õpingute alustamise tingimus on varasem 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutsetunnistus või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu.

Põhiõpingute moodulite maht on 26 EKAP, Valikõpingute moodulite maht on 4 EKAP, kokku 30 EKAP

Põhiõpingute moodulid: koostöö lapsevanema/hooldajaga; erivajadusega lapse hoidmine ja suure hooldusvajadusega lapse hooldamine; kolleegide juhendamine ja juhendmaterjalide koostamine; praktika.

Valikõpingud: digioskused; kriisipsühholoogia; trauma mõju lapsele; massaaži alused; suhtlemine võõrkeeles; toitumisnõustamise alused; erinevad metoodikad hariduses.

Vastuvõtt: eelistame kui esitate avalduse sais.ee keskkonnas, palun valige õppegrupp, lisage keskharidust tõendav dokument ning vajadusel abielutunnistus (kui nimi on muutunud).

Juhul kui esitate dokumendid e-posti teel, siis saata vormikohane avaldus (vastuvõtt-sisseastumisdokumendid-avaldus), poppkool@vkok.ee koos ID-kaardi või passi koopiaga, lisada keskharidust tõendav dokument ning vajadusel abielutunnistus (kui nimi on muutunud).

Lõpetamine ja kutseeksam: õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on saavutanud lapsehoidja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami.

Lapsehoidja tase 5 kutse omistatakse vaid kutseeksami positiivselt sooritanule, korra kehtestab kutsekomisjon. Kooli lõputunnistus väljastatakse kõigile õppekaval õppinutele. Kutseeksamil ebaõnnestumise korral tuleb sooritada erialane lõpueksam positiivsele tulemusele koolis.

Sirli Peterson - Lapsehoiuteenuse juhtõpetaja