Õppimisvõimalused

Meie kool pakub õppimisvõimalust järgmistes õppevaldkondades:

* Tehnika, tootmine ja ehitus

* Tervis ja heaolu

* Teenindus

* Mittestatsionaarne üldharidusõpe


Kinnisvarahooldaja, tase 4

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikNeljanda taseme kutseõppe esmaõpe, tase 4Õppevormstatsionaarne, päevane õpe Eeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg120 EKAP, 2 a
ÕppeliikNeljanda taseme kutseõppe esmaõpe, tase 4Õppevormstatsionaarne - töökohapõhineEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg120 EKAP, 2 a

Kinnisvarahooldaja on spetsialist, kes hoiab kinnisvara korras. Ta hoolitseb ehitiste, tehnosüsteemide (elektri-, kütte-, vee- ja soojussüsteemide) ning krundi hooldamise eest. Kinnisvarahooldaja vastutusalas on ehituskonstruktsioonide hooldamine ja remont, puhastusteenindus, haljastus ja krundihooldus, elektriseadmed ja automaatika, elektriseadmete hooldamine ja kontrollimine, keskkonnatehnika- ja torutööd ning kütte- ja ventilatsioonisüsteemide hooldamine ja remont.

Kinnisvarahooldaja järgib töö tegemisel tootja kasutusjuhendeid, hoolduskava ja
hooldusplaani, korraldab iseseisvalt oma töökoha, tuleb tööülesannete täitmisega toime
tavapärastes olukordades ja vastutab nende kvaliteetse täitmise eest. Töötamisel järgib
keskkonnasäästlikke töövõtteid, tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid ning kasutab materjale
säästlikult.  

Kinnisvara seaduste ja trendidega kursis olemiseks on täiendusõpe väga vajalik ka töötavale kinnisvarahooldajale, seepärast õpetame kinnisvarahooldaja eriala töökohapõhises õppevormis.

Vastuvõtu tingimused:

Avalduse esitamine, vestluse läbimine

Põhiõpingute moodulid:

Kinnisvarahooldaja alusteadmised 8EKAP
Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5EKAP
Erialane võõrkeel (inglise keel) 6EKAP
Hoonete sisepuhastus- ja koristustööd 15EKAP
Krundi heakord ja haljastus 10EKAP
Ehitiste ja krundi rajatiste konstruktsioonide hooldus ning remont 25EKAP
Praktika hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide hooldusel ning heakorratöödel 30EKAP

Valikõpingud:

Maalritööd 5EKAP
Betoonitööd 5EKAP
Haljasalade rajamine ja hooldamine 6EKAP
Kiviaiad ja -sillutised 4EKAP
Puitkonstruktsioonide renoveerimine 3EKAP
Avatäidete ja voodrilaudise paigaldamine 6EKAP
Puude istutamine ja järelhooldus 6EKAP

Lõpetamine:

Õpingud loetakse lõpetanuks, kui õpilane on läbinud kõik õppekavas määratud moodulid, omandanud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, läbinud ettevõttepraktika ning sooritanud kutseeksami.

Kinnisvarahooldaja saab spetsialiseeruda aladele:

Hoone konstruktsioonide, krundi ja rajatiste heakorratööde tegemine

Praktika ja töövõimalused

Kinnisvarahooldajatele leidub mitmesuguseid töövõimalusi. Nad töötavad kinnisvarahooldusfirmades või osutavad teenuseid ettevõtjana, pakkudes teenust korteriühistutele või kinnisvara üürimisega seotud ettevõtetele.

Omandatud kvalifikatsioon:

Õppekava läbimisel on võimalik taotleda Kinnisvarahooldaja (Hoone konstruktsioonide, krundi ja rajatiste heakorratööde tegemine või hoonete ja krundi rajatiste tehnohooldussüsteemide hooldustööd) , tase 4 kutsekvalifikatsioon.

Õppekava

Vidrik Ugur