Täiskasvanute koolituse õppekorralduseeskiri

Valgamaa Kutseõppekeskus 

KINNITATUD  nõukogu 31.08.2023. a   protokolliga nr 1-3/23/14 

Lisa 10. Täiendusõppe toimimise tingimused ja kord  

Valgamaa Kutseõppekeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest, haridus- ja teadusministri määrusest „Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord“, Valgamaa Kutseõppekeskuse õppekorralduseeskirjast ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.