Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses


Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses. Meetme raames toetatakse kutse- ja kõrghariduse õppurite akadeemilise ja erialase eesti keele ning võõrkeelte õpet eesmärgiga suurendada õppijate sujuvat liikumist haridustasemete vahel ning õpingutejärgset toimetulekut, karjäärivõimalusi ja mobiilsust tööturul.

Projekti kogumaht: 2152,34 eurot.

 

Projekti rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond.

 
PRÕM täiendava keeleõppe projekti eesmärgid: 

Täiendava eesti keele pakkumine eelkõige keeletaseme ühtlustamine ja suhtlusoskuse arendamine, et õpilastel oleks võimalik edukalt õppida õpperühmas ning nad ei langeks koolist välja eesti keele oskamatuse tõttu.

Täiendava eesti keele intensiivõppe maht on 40 tundi, millest 8 tundi moodustab õppekäik Maanteemuuseumi. Maanteemuuseumi õppekäik on lõimitud matemaatikaga. Iseseisvat tööd ei ole ette nähtud.

 

Täiendava eesti keele intensiivõppe õpiväljundid:

1) suhtleb õpitavas võõrkeeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas iseseisva keelekasutajana, esitades ja kaitstes erinevates mõttevahetustes/suhtlussituatsioonides oma seisukohti

2) kirjeldab võõrkeeles iseennast, oma võimeid ja huvisid, mõtteid, kavatsusi ja kogemusi seoses valitud erialaga

3) kasutab võõrkeeleoskuse arendamiseks endale sobivaid võõrkeele õppimise strateegiaid ja teabeallikaid, seostades võõrkeeleõpet elukestva õppega

4) mõistab Eesti ja teiste rahvaste elukeskkonda ja kultuuri ning arvestab nendega võõrkeeles suhtlemisel

5) on teadlik edasiõppimise ja tööturul kandideerimise rahvusvahelistest võimalustest; koostab tööleasumiseks vajalikud võõrkeelsed taotlusdokumendid

 

2021/2022 õppeaastal viiakse läbi PRÕM täiendava keeleõppe raames 40 t eesti keele lisaõpet ajavahemikul 21.09-28.10.2021

Projekti tegevusi kajastatakse kooli sotsiaalmeedias.

 

Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses. Meetme raames toetatakse kutse- ja kõrghariduse õppurite akadeemilise ja erialase eesti keele ning võõrkeelte õpet eesmärgiga suurendada õppijate sujuvat liikumist haridustasemete vahel ning õpingutejärgset toimetulekut, karjäärivõimalusi ja mobiilsust tööturul.

Projekti kogumaht: 2152,34 eurot.

 

Projekti rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond.

 
PRÕM täiendava keeleõppe projekti eesmärgid: 

Täiendava eesti keele pakkumine eelkõige keeletaseme ühtlustamine ja suhtlusoskuse arendamine, et õpilastel oleks võimalik edukalt õppida õpperühmas ning nad ei langeks koolist välja eesti keele oskamatuse tõttu.

Täiendava eesti keele intensiivõppe maht on 40 tundi, millest 8 tundi moodustab õppekäik Maanteemuuseumi. Maanteemuuseumi õppekäik on lõimitud matemaatikaga. Iseseisvat tööd ei ole ette nähtud.

 

Täiendava eesti keele intensiivõppe õpiväljundid:

1) suhtleb õpitavas võõrkeeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas iseseisva keelekasutajana, esitades ja kaitstes erinevates mõttevahetustes/suhtlussituatsioonides oma seisukohti

2) kirjeldab võõrkeeles iseennast, oma võimeid ja huvisid, mõtteid, kavatsusi ja kogemusi seoses valitud erialaga

3) kasutab võõrkeeleoskuse arendamiseks endale sobivaid võõrkeele õppimise strateegiaid ja teabeallikaid, seostades võõrkeeleõpet elukestva õppega

4) mõistab Eesti ja teiste rahvaste elukeskkonda ja kultuuri ning arvestab nendega võõrkeeles suhtlemisel

5) on teadlik edasiõppimise ja tööturul kandideerimise rahvusvahelistest võimalustest; koostab tööleasumiseks vajalikud võõrkeelsed taotlusdokumendid

 

2021/2022 õppeaastal viiakse läbi PRÕM täiendava keeleõppe raames 40 t eesti keele lisaõpet ajavahemikul 21.09-28.10.2021

Projekti tegevusi kajastatakse kooli sotsiaalmeedias.