Õpihuvilaager


Valgamaa Kutseõppekeskus korraldab õpihuvilaagri kõikidele kutsekeskhariduse õppekavadel õppivatele õpilastele, nende hulgas riskirühma kuuluvatele õpilastele - HEV õpilased abikoka ja puidupingioperaatori õpilased ja õpilased, kelle emakeel ei ole eesti keel. Vahetu suhtlemine on olnud Covid 19 pandeemiast mõjutatud.

Laager annab suurepärase võimaluse nägemaks ja tajumaks nii õpilasi, õpetajaid, kui ka tugimeeskonda hoopis teises keskkonnas ja rollis, kui kooli keskkond distantsõppe ajal. Lisaks annab võimaluse märkavamaks teha neid õppijaid, kellele distantsõpe on keeruline ja kelle tugevad küljed on jäänud märkamata just aktiivse koosviibimise puuduse tõttu. Õpihuvilaagrisse kaasame ka esimesele kursusele õppima tulevad noored, sealhulgas muu emakeelega noored. Esimeste kursuste õpilased kuuluvad samuti riskirühma, kuna on olnud pikalt distantsõppel ning õpimotivatsioon on kadunud.

Laagrisse on planeeritud 220 õpilast.

Kõikide õpilaste vaimne tervis vajab igapäevaselt toetamist ja vabamas õhkkonnas suhete loomine tagab suurema turvatunde ning julguse pöörduda vajadusel abi saamiseks või probleemi väljaselgitamiseks ja lahenduste leidmiseks. Tööd haridusliku erivajadusega noortega koordineerib Valgamaa Kutseõppekeskuses Hariduslike erivajadustega isikute töörühm, kes kõik on õpihuvilaagrisse kaasatud, et tagada maksimaalne toetus erivajadusega õppijale. 

Laagri Kava

13.09.2021

12.30 - 12.45 Kogunemine koolimaja ees

12.50 - 12.55 Väljub esimene buss

12.55 - 13.00 Väljub teine buss

14.00 - 15.30 Jõudmine sihtkohta, majutamine jne

15.30 - 16.30 Avamine

16.30 - 17.00 ANK ja vestlusring rühmajuhendajaga

17.00 - 18.00  ANK

18.00 - 20.00 õhtusöök

19.00 - 21.00 ANK

21.00 - 23.00 Vapimärkide ja lippude, särkide etteasted & Marguse mälumäng

23.00 - 07.00 Öörahu

 

14.09.2021

8.00 - 10.00 Hommikusöök

10.00 - 11.30 SPORT

11.30 -12.00 SPORT

12.00 - 13.30 Lõuna

13.30-16.30 Õpirada

16.30 - 18.00 Draamamängud 

18.00 - 20.00 Õhtusöök

20.00 - 21.30 Disko & Draama

21.30 . 00.00 Disko & Draama

00.00 . 07.00 Öörahu

 

15.09.2021

8.00 - 10.00 Hommikusöök

10.00 11.30 SPORT

11.30 - 12.00 SPORT

12.00 - 14.00 Lõuna & pakkimine

14.00 - 15.00 Kokkuvõte ja koju minek

 

KODUKORD

Kõik laagris osalejad, s.h rühmajuhatajad, staabi meeskond on kohustatud kinni pidama  laagri kodukorrast.

Enne laagri algust esitab õpihuvilaagris osaleja kursusejuhatajale lapsevanema/eestkostja allkirjastatud nõusolekulehe, millel peab kajastuma ravimite kasutamise vajadus ja terviseriskid.

Laagris tuleb arvestada kõigi eakaaslastega, laagri reeglite ja päevakavaga;

• osalejatel on laagri territooriumilt lahkumine rangelt keelatud. Territooriumilt lahkumine on lubatud ainult koos rühmajuhendaja, kooli esindaja või koos lapsevanemaga, kui rühmajuhendajaga on eelnevalt teavitatud. Laagri territooriumilt omavoliliselt lahkunud noore eest lasub vastutus noorel endal ja lapsevanemal;

• matkal, veekogu juures viibides ja supeldes tuleb täita rühmajuhendaja korraldusi;

• laagris olles ei tohi võtta ega kasutada teiste asju ilma nendelt luba küsimata;

• isiklike asjade kaotsimineku või kahjustumise eest kool ei vastuta. Samas teeb kool kõik turvalisuse tagamiseks;

• laagrile materiaalse vm kahju tekitamise korral vastutab täiel määral  noor, lapsevanem/eestkostja ning tasub kahju;

• alkoholi, narkootikumide laagrisse toomine, omamine ja tarbimine on rangelt keelatud. Samuti on rangelt keelatud igasuguste relvade laagrisse toomine ja omamine;

• kinni tuleb pidada öörahu 23:00 – 7:00 kellaaegadest

• kõrvalistel isikutel on laagri territooriumil viibimine keelatud;

• kui noor rikub laagri reegleid, on vägivaldne või ohtlik teistele laagrilistele või rikub seadust mõnel muul viisil, siis on lapsevanemal või lapse eestkostjal kohustus tulla lapsele järgi koheselt olenemeta kellaajast

• spordibaasi sisehallides tuleb kanda sisejalanõusid;

• kõiki laagris olevaid vabaaja- ja spordivahendid tuleb kasutada heaperemehelikult ja peale kasutamist viia õigesse kohta tagasi;

• territooriumil tuleb hoida puhtust ja korda. Laagrivahetuse viimasel päeval peavad õpilased  koristama territooriumi vahetuse jooksul maha loobitud prügi

• enne lahkumist tuleb vaadata kõikide isiklike asjade olemasolu üle, et vajalikke asju maha ei jääks!

• Seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korraga peavad alates 26.augustist kõik üle 18 aastased kliendid, kes ööbivad Kääriku hotellis, hostelis, võistkonna majas või ÖÖD hotellis, kasutavad spordisaali, sauna, konverentsiruume, toidusaali ja/või kasutavad piiratud aladega väliväljakuid, esitama COVID tõendi vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta. Tõendit ei pea esitama piiramata aladel välitingimustes.

• Kliendid (alates 12.eluaastast), kes ei kasuta meie spordikeskuse eelnimetatud teenuseid ja ei esita COVID tõendit, peavad siseruumides kandma maski.

• Tõendi kontrolli teostab organiseeritud ürituste (võistlus, konverents, seminar, spordilaager jm.) puhul ürituse korraldaja, mille kohta esitatakse kinnitus keskuse administraatorile. Üksikkülastajate kontrolli teostab spordikeskuse administraator.

Laagri eest vastutav isik -  Hiie Taniloo, hiie.taniloo@vkok.ee

 

Toetust saab kasutada kuni 31.12.2021

Eraldatud toetuse määr Valgamaa Kutseõppekeskusele ministri käskkirjaga 1.1-2/21/16825.06.2021 on 26 400 eurot.

Valgamaa Kutseõppekeskus korraldab õpihuvilaagri kõikidele kutsekeskhariduse õppekavadel õppivatele õpilastele, nende hulgas riskirühma kuuluvatele õpilastele - HEV õpilased abikoka ja puidupingioperaatori õpilased ja õpilased, kelle emakeel ei ole eesti keel. Vahetu suhtlemine on olnud Covid 19 pandeemiast mõjutatud.

Laager annab suurepärase võimaluse nägemaks ja tajumaks nii õpilasi, õpetajaid, kui ka tugimeeskonda hoopis teises keskkonnas ja rollis, kui kooli keskkond distantsõppe ajal. Lisaks annab võimaluse märkavamaks teha neid õppijaid, kellele distantsõpe on keeruline ja kelle tugevad küljed on jäänud märkamata just aktiivse koosviibimise puuduse tõttu. Õpihuvilaagrisse kaasame ka esimesele kursusele õppima tulevad noored, sealhulgas muu emakeelega noored. Esimeste kursuste õpilased kuuluvad samuti riskirühma, kuna on olnud pikalt distantsõppel ning õpimotivatsioon on kadunud.

Laagrisse on planeeritud 220 õpilast.

Kõikide õpilaste vaimne tervis vajab igapäevaselt toetamist ja vabamas õhkkonnas suhete loomine tagab suurema turvatunde ning julguse pöörduda vajadusel abi saamiseks või probleemi väljaselgitamiseks ja lahenduste leidmiseks. Tööd haridusliku erivajadusega noortega koordineerib Valgamaa Kutseõppekeskuses Hariduslike erivajadustega isikute töörühm, kes kõik on õpihuvilaagrisse kaasatud, et tagada maksimaalne toetus erivajadusega õppijale. 

Laagri Kava

13.09.2021

12.30 - 12.45 Kogunemine koolimaja ees

12.50 - 12.55 Väljub esimene buss

12.55 - 13.00 Väljub teine buss

14.00 - 15.30 Jõudmine sihtkohta, majutamine jne

15.30 - 16.30 Avamine

16.30 - 17.00 ANK ja vestlusring rühmajuhendajaga

17.00 - 18.00  ANK

18.00 - 20.00 õhtusöök

19.00 - 21.00 ANK

21.00 - 23.00 Vapimärkide ja lippude, särkide etteasted & Marguse mälumäng

23.00 - 07.00 Öörahu

 

14.09.2021

8.00 - 10.00 Hommikusöök

10.00 - 11.30 SPORT

11.30 -12.00 SPORT

12.00 - 13.30 Lõuna

13.30-16.30 Õpirada

16.30 - 18.00 Draamamängud 

18.00 - 20.00 Õhtusöök

20.00 - 21.30 Disko & Draama

21.30 . 00.00 Disko & Draama

00.00 . 07.00 Öörahu

 

15.09.2021

8.00 - 10.00 Hommikusöök

10.00 11.30 SPORT

11.30 - 12.00 SPORT

12.00 - 14.00 Lõuna & pakkimine

14.00 - 15.00 Kokkuvõte ja koju minek

 

KODUKORD

Kõik laagris osalejad, s.h rühmajuhatajad, staabi meeskond on kohustatud kinni pidama  laagri kodukorrast.

Enne laagri algust esitab õpihuvilaagris osaleja kursusejuhatajale lapsevanema/eestkostja allkirjastatud nõusolekulehe, millel peab kajastuma ravimite kasutamise vajadus ja terviseriskid.

Laagris tuleb arvestada kõigi eakaaslastega, laagri reeglite ja päevakavaga;

• osalejatel on laagri territooriumilt lahkumine rangelt keelatud. Territooriumilt lahkumine on lubatud ainult koos rühmajuhendaja, kooli esindaja või koos lapsevanemaga, kui rühmajuhendajaga on eelnevalt teavitatud. Laagri territooriumilt omavoliliselt lahkunud noore eest lasub vastutus noorel endal ja lapsevanemal;

• matkal, veekogu juures viibides ja supeldes tuleb täita rühmajuhendaja korraldusi;

• laagris olles ei tohi võtta ega kasutada teiste asju ilma nendelt luba küsimata;

• isiklike asjade kaotsimineku või kahjustumise eest kool ei vastuta. Samas teeb kool kõik turvalisuse tagamiseks;

• laagrile materiaalse vm kahju tekitamise korral vastutab täiel määral  noor, lapsevanem/eestkostja ning tasub kahju;

• alkoholi, narkootikumide laagrisse toomine, omamine ja tarbimine on rangelt keelatud. Samuti on rangelt keelatud igasuguste relvade laagrisse toomine ja omamine;

• kinni tuleb pidada öörahu 23:00 – 7:00 kellaaegadest

• kõrvalistel isikutel on laagri territooriumil viibimine keelatud;

• kui noor rikub laagri reegleid, on vägivaldne või ohtlik teistele laagrilistele või rikub seadust mõnel muul viisil, siis on lapsevanemal või lapse eestkostjal kohustus tulla lapsele järgi koheselt olenemeta kellaajast

• spordibaasi sisehallides tuleb kanda sisejalanõusid;

• kõiki laagris olevaid vabaaja- ja spordivahendid tuleb kasutada heaperemehelikult ja peale kasutamist viia õigesse kohta tagasi;

• territooriumil tuleb hoida puhtust ja korda. Laagrivahetuse viimasel päeval peavad õpilased  koristama territooriumi vahetuse jooksul maha loobitud prügi

• enne lahkumist tuleb vaadata kõikide isiklike asjade olemasolu üle, et vajalikke asju maha ei jääks!

• Seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korraga peavad alates 26.augustist kõik üle 18 aastased kliendid, kes ööbivad Kääriku hotellis, hostelis, võistkonna majas või ÖÖD hotellis, kasutavad spordisaali, sauna, konverentsiruume, toidusaali ja/või kasutavad piiratud aladega väliväljakuid, esitama COVID tõendi vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta. Tõendit ei pea esitama piiramata aladel välitingimustes.

• Kliendid (alates 12.eluaastast), kes ei kasuta meie spordikeskuse eelnimetatud teenuseid ja ei esita COVID tõendit, peavad siseruumides kandma maski.

• Tõendi kontrolli teostab organiseeritud ürituste (võistlus, konverents, seminar, spordilaager jm.) puhul ürituse korraldaja, mille kohta esitatakse kinnitus keskuse administraatorile. Üksikkülastajate kontrolli teostab spordikeskuse administraator.

Laagri eest vastutav isik -  Hiie Taniloo, hiie.taniloo@vkok.ee

 

Toetust saab kasutada kuni 31.12.2021

Eraldatud toetuse määr Valgamaa Kutseõppekeskusele ministri käskkirjaga 1.1-2/21/16825.06.2021 on 26 400 eurot.