Kutse- ja erialaste oskuste ning ettevõtlikkuspädevuse arendamine Valgamaa Kutseõppekeskuses

Sihtrühm: õpilased ja õpetajad/spetsialistid

Tüüp: Erasmus+

Kodulehekülg: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/keyword=EE01-KA102-046889&matchAllCountries=false

Lepingu algus: 01.06.2018
Lepingu lõpp: 31.10.2021
Lepingu nr: 2018-KA102_10

Projekti nr: Project 2018-1-EE01-KA102-046889

Projektijuht/koordinaator: Kaidi Loos, kaidi.loos [at] vkok.ee

Eelarve: 231 980,00

Õpirände projekt „Kutse- ja erialaste oskuste ning ettevõtlikkuspädevuse arendamine Valgamaa Kutseõppekeskuses“ on suunatud Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilastele ja töötajatele. Projekti raames saavad 18 õpilast erinevatelt õppekavadelt sooritada oma praktika välisriigis.
Projekti eesmärgiks on:
• tõsta õpilaste ja töötajate kutse- ja ametialaseid oskusi, avatuse määra, arendada õpilaste ja õpetajate loovust, mille kaasabil on koolil võimalik rakendada Valgamaa Kutseõppekeskuses Eesti elukestva õppe 2020 strateegiat ja eesmärke;
• Kinnistada teoreetiliste teadmised praktilistes tegevustes;
• Tõsta õppetöö kvaliteeti lähtudes uue õpikäsituse võtmest;
• Aidata kaasa Valgamaa Kutseõppekeskuse antava ja Euroopa kutsehariduse taseme ühtlustamisele
Projekti tegevuste kajastamine toimub jooksvalt kooli facebooki lehel, kooli kodulehel, kus saab lugeda õpirände kokkuvõtteid ja näeb ka jooksvalt fotosi. Projekti tegevusi kajastatakse kooli kodulehel ja FB-s. Suurendamaks teadlikkust õpirändest, avaldatakse alati vähemalt üks õpirände lugu traditsioonilises kooli vahelehes, mis ilmub Lõuna-Eesti Postimehes paberkandjal.

LGA17 ja SAT17 Välispraktika


Käesolevas õpirändeprojektis on osalejateks meie kooli õpilased!
Õpirände projektis saavad osalevad alljärgnevad õppegrupid:
• Koka eriala õpilased – II kursusel õpib 20 ja III kursusel õpib 15 õpilast
• Logistiku abi eriala õpilased - II kursusel õpib 9 õpilast
• Lapsehoidja eriala õpilased - II kursusel õpib 15 õpilast
• Sõiduautotehniku eriala õpilased – II kursusel õpib 15 õpilast ja III kursusel 16 õpilast
• Hooldustöötaja eriala õpilased – II kursusel õpib 22 õpilast
• Tisleri eriala kursuse õpilased – II kursusel õpib 22 õpilast
Õpilased valitakse projekti vabatahtlikkuse alusel. Kool ühildab õpirände ja kooli ettevõtepraktika, mille tõttu esimese kursuse õpilased õpirändes osaleda ei saa. Õpilased, kes osalevad õpirändes õpivad väga erinevatel õppekavadel – kokk, tisler, hooldustöötaja, jt. Õpilaste vanus on varieeruv, kuna õpirändes osalevad ka hooldustöötja, lapsehoidja, tegevusjuhendaja õppekaval õppivad õpilased, kelle vanus on üle 20 aasta. Oluliseks valikukriteeriumiks on õpilaste motiveeritus. Õppevõlgadega õpilasi valimisse ei võeta.
Õpilane, kes sobib õpirändes osalema:
• Tal on õppekavas ettenähtud kooliväline praktika;
• oskab inglise keelt vähemalt kesktasemel (A2);
• on omandanud praktikale suunamiseks ettenähtud õpiväljundid.
Inglise keele oskuste taset mõõdetakse keeletestiga.
Osalejate valikul arvestatakse õpilase aktiivsust koolis ja osalemist eriala- või kutsemeistrivõistlusel.
Õpirändes osalemiseks esitab õpilane avalduse osalemis sooviga projektijuhile- Kaidi Loosile.

Partnerid: 
Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türgi
Paragon Europe, Malta
Sevice internship Consulting, Hispaania

Töötajad:

Katrin Ufert, Paragon Europe Malta, 13.03.2019-30.03.2019

Õpetajad vormistatakse stažeerima direktori käskkirjaga. Õpetaja esitab stažeerimisaruande, kus kirjeldab stažeerimiseesmärkide saavutatust. Saadud kogemuste jagamiseks korraldatakse koosolek, kus antakse põhjalik ülevaade omandatud teadmistest ning pakutakse ühiselt välja meetodid, mida võiks kasutada kooli rakenduskavade koostamisel. Koolis toimuvad õppeinfotunnid, kus töötajad jagavad oma kogemusi õpirändest kogu kooliperele. Omandatud kogemust saavad õpetajad hiljem kasutada õppetöös praktiliste ülesannete ettevalmistamisel, integreerida uusi teadmisi nii erialasesse, kui ka isiksuse arengu ettevalmistusse, nagu näiteks suhtumine töösse, omavaheline kommunikatsioon või meeskonnatöö. Selle tulemusel tõuseb meie organisatsiooni terviklik õppekvaliteet. Õpilased ja õpetajad, kes osalevad välispraktikal või stažeerimisel toovad kaas meie kooli uusi ideid ja õppemeetodeid, mis aitavad kaasa kooli arengukava ühe eesmärgi – koolis kasutatavad õppemeetodid ja õppevahendid vastavad ühiskonna ootustele – saavutamisele. Rahvusvaheline õpiränne on õpetaja töös ülioluline. Käesoleva projekti raames soovime saata õpilased praktikale ja õpetajad stažeerima üheaegselt. Olenevalt grupi suurusest saadame õpilastega kaasa kas ühe või kaks õpetajat, kes stažeerivad. Õpetaja stažeerib ja jälgib samaaegselt õpilase praktika kulgu, et anda õpilasel vajalikul hetkel nõu ning innustust. Õpetaja jälgib õpilast õpirände jooksul, mis võimaldab õpetajal suunata õpilast tema individuaalsel arenguteel. Kooli arengukava üks eesmärke on tagada hea maine läbi usaldusväärsuse. Õpilase õpiränne ja õpetaja stažeerimine üheaegselt võimaldab tagada lapsevanemate usaldusväärsuse.

Ranert Lindt, , 04.02.2019-16.02.2019Service Internship Consulting Ltd Hispaania

Õpetajad vormistatakse stažeerima direktori käskkirjaga. Õpetaja esitab stažeerimisaruande, kus kirjeldab stažeerimiseesmärkide saavutatust. Saadud kogemuste jagamiseks korraldatakse koosolek, kus antakse põhjalik ülevaade omandatud teadmistest ning pakutakse ühiselt välja meetodid, mida võiks kasutada kooli rakenduskavade koostamisel. Koolis toimuvad õppeinfotunnid, kus töötajad jagavad oma kogemusi õpirändest kogu kooliperele. Omandatud kogemust saavad õpetajad hiljem kasutada õppetöös praktiliste ülesannete ettevalmistamisel, integreerida uusi teadmisi nii erialasesse, kui ka isiksuse arengu ettevalmistusse, nagu näiteks suhtumine töösse, omavaheline kommunikatsioon või meeskonnatöö. Selle tulemusel tõuseb meie organisatsiooni terviklik õppekvaliteet. Õpilased ja õpetajad, kes osalevad välispraktikal või stažeerimisel toovad kaas meie kooli uusi ideid ja õppemeetodeid, mis aitavad kaasa kooli arengukava ühe eesmärgi – koolis kasutatavad õppemeetodid ja õppevahendid vastavad ühiskonna ootustele – saavutamisele. Rahvusvaheline õpiränne on õpetaja töös ülioluline. Käesoleva projekti raames soovime saata õpilased praktikale ja õpetajad stažeerima üheaegselt. Olenevalt grupi suurusest saadame õpilastega kaasa kas ühe või kaks õpetajat, kes stažeerivad. Õpetaja stažeerib ja jälgib samaaegselt õpilase praktika kulgu, et anda õpilasel vajalikul hetkel nõu ning innustust. Õpetaja jälgib õpilast õpirände jooksul, mis võimaldab õpetajal suunata õpilast tema individuaalsel arenguteel. Kooli arengukava üks eesmärke on tagada hea maine läbi usaldusväärsuse. Õpilase õpiränne ja õpetaja stažeerimine üheaegselt võimaldab tagada lapsevanemate usaldusväärsuse.

Britten Kerb, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 03.04.2019-17.04.2019

Õpetajad vormistatakse stažeerima direktori käskkirjaga. Õpetaja esitab stažeerimisaruande, kus kirjeldab stažeerimiseesmärkide saavutatust. Saadud kogemuste jagamiseks korraldatakse koosolek, kus antakse põhjalik ülevaade omandatud teadmistest ning pakutakse ühiselt välja meetodid, mida võiks kasutada kooli rakenduskavade koostamisel. Koolis toimuvad õppeinfotunnid, kus töötajad jagavad oma kogemusi õpirändest kogu kooliperele. Omandatud kogemust saavad õpetajad hiljem kasutada õppetöös praktiliste ülesannete ettevalmistamisel, integreerida uusi teadmisi nii erialasesse, kui ka isiksuse arengu ettevalmistusse, nagu näiteks suhtumine töösse, omavaheline kommunikatsioon või meeskonnatöö. Selle tulemusel tõuseb meie organisatsiooni terviklik õppekvaliteet. Õpilased ja õpetajad, kes osalevad välispraktikal või stažeerimisel toovad kaas meie kooli uusi ideid ja õppemeetodeid, mis aitavad kaasa kooli arengukava ühe eesmärgi – koolis kasutatavad õppemeetodid ja õppevahendid vastavad ühiskonna ootustele – saavutamisele. Rahvusvaheline õpiränne on õpetaja töös ülioluline. Käesoleva projekti raames soovime saata õpilased praktikale ja õpetajad stažeerima üheaegselt. Olenevalt grupi suurusest saadame õpilastega kaasa kas ühe või kaks õpetajat, kes stažeerivad. Õpetaja stažeerib ja jälgib samaaegselt õpilase praktika kulgu, et anda õpilasel vajalikul hetkel nõu ning innustust. Õpetaja jälgib õpilast õpirände jooksul, mis võimaldab õpetajal suunata õpilast tema individuaalsel arenguteel. Kooli arengukava üks eesmärke on tagada hea maine läbi usaldusväärsuse. Õpilase õpiränne ja õpetaja stažeerimine üheaegselt võimaldab tagada lapsevanemate usaldusväärsuse.

Tanel Aavistu: Service Internship Consulting Ltd Hispaania

Õpetajad vormistatakse stažeerima direktori käskkirjaga. Õpetaja esitab stažeerimisaruande, kus kirjeldab stažeerimiseesmärkide saavutatust. Saadud kogemuste jagamiseks korraldatakse koosolek, kus antakse põhjalik ülevaade omandatud teadmistest ning pakutakse ühiselt välja meetodid, mida võiks kasutada kooli rakenduskavade koostamisel. Koolis toimuvad õppeinfotunnid, kus töötajad jagavad oma kogemusi õpirändest kogu kooliperele. Omandatud kogemust saavad õpetajad hiljem kasutada õppetöös praktiliste ülesannete ettevalmistamisel, integreerida uusi teadmisi nii erialasesse, kui ka isiksuse arengu ettevalmistusse, nagu näiteks suhtumine töösse, omavaheline kommunikatsioon või meeskonnatöö. Selle tulemusel tõuseb meie organisatsiooni terviklik õppekvaliteet. Õpilased ja õpetajad, kes osalevad välispraktikal või stažeerimisel toovad kaas meie kooli uusi ideid ja õppemeetodeid, mis aitavad kaasa kooli arengukava ühe eesmärgi – koolis kasutatavad õppemeetodid ja õppevahendid vastavad ühiskonna ootustele – saavutamisele. Rahvusvaheline õpiränne on õpetaja töös ülioluline. Käesoleva projekti raames soovime saata õpilased praktikale ja õpetajad stažeerima üheaegselt. Olenevalt grupi suurusest saadame õpilastega kaasa kas ühe või kaks õpetajat, kes stažeerivad. Õpetaja stažeerib ja jälgib samaaegselt õpilase praktika kulgu, et anda õpilasel vajalikul hetkel nõu ning innustust. Õpetaja jälgib õpilast õpirände jooksul, mis võimaldab õpetajal suunata õpilast tema individuaalsel arenguteel. Kooli arengukava üks eesmärke on tagada hea maine läbi usaldusväärsuse. Õpilase õpiränne ja õpetaja stažeerimine üheaegselt võimaldab tagada lapsevanemate usaldusväärsuse

Õpilased

Anneli Savisaar K18/2, 05.08.2019-29.08.2019

Robin Uibopuu *2019-SAT16, Service Internship Consulting Ltd Hispaania, 04.02.2019-04.03.2019

Käesolevas õpirändeprojektis on osalejateks meie kooli õpilased ja õpetajad. projekti käigus saavutatakse: • õpilased ja õpetajad täiendavad, süvendavad, kinnistavad ja arendavad kutse- ja ametialaseid teadmisi, oskuseid ja kompetentse. Õpirändes osalemine tagab eelpoolmainitud kompetentside vastavuse Eesti ja Euroopa tööturu vajadustele; • Suureneb õpirändes osalejate õpi-/töömotivatsioon ja konkurentsivõimelisus; • Kasvab õpilaste/õpetajate vastutustunne; Õpilased omandavad õppekava Praktika mooduli õpiväljundid vastavalt enda õpitavale õppekavale; • Õpilastel suureneb algatusvõime ja ettevõtlikuspädevus

Kermo Kõosalu *2019-SAT16, Paragon Europe Malta, 15.03.2019-11.04.2019

Angeelika Unt *2019-K16, Paragon Europe Malta, 15.03.2019-11.04.2019

Sander Verte *2019-T16, Paragon Europe Malta, 15.03.2019-11.04.2019

Kenert Lääts *2019-SAT16, Service Internship Consulting Ltd Hispaania, 04.02.2019-04.03.2019

Käesolevas õpirändeprojektis on osalejateks meie kooli õpilased ja õpetajad. projekti käigus saavutatakse: • õpilased ja õpetajad täiendavad, süvendavad, kinnistavad ja arendavad kutse- ja ametialaseid teadmisi, oskuseid ja kompetentse. Õpirändes osalemine tagab eelpoolmainitud kompetentside vastavuse Eesti ja Euroopa tööturu vajadustele; • Suureneb õpirändes osalejate õpi-/töömotivatsioon ja konkurentsivõimelisus; • Kasvab õpilaste/õpetajate vastutustunne; Õpilased omandavad õppekava Praktika mooduli õpiväljundid vastavalt enda õpitavale õppekavale; • Õpilastel suureneb algatusvõime ja ettevõtlikuspädevus

Emily Kull *2019-K16, Paragon Europe Malta, 15.03.2019-11.04.2019

Heli Liis Saaremäe *2019-K16, Paragon Europe Malta, 15.03.2019-11.04.2019

Märten Punt *2019-T16, Paragon Europe Malta, 15.03.2019-11.04.2019

Agnes Nugis *2019-K16, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 11.11.2018-10.12.2018

Karl Johannes Kikkas *2019-SAT16, 15.03.2019-11.04.2019

Keidi Sokorova *2019-K16, Paragon Europe Malta, 15.03.2019-11.04.2019

Heino Vaiditš *2019-K16, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 11.11.2018-10.12.2018

Evelyn Tamm K18/2, 05.08.2019-29.08.2019

Jaagup Mäestu LGE18, Service Internship Consulting Ltd Hispaania, 04.02.2019-04.03.2019

Käesolevas õpirändeprojektis on osalejateks meie kooli õpilased ja õpetajad. projekti käigus saavutatakse: • õpilased ja õpetajad täiendavad, süvendavad, kinnistavad ja arendavad kutse- ja ametialaseid teadmisi, oskuseid ja kompetentse. Õpirändes osalemine tagab eelpoolmainitud kompetentside vastavuse Eesti ja Euroopa tööturu vajadustele; • Suureneb õpirändes osalejate õpi-/töömotivatsioon ja konkurentsivõimelisus; • Kasvab õpilaste/õpetajate vastutustunne; Õpilased omandavad õppekava Praktika mooduli õpiväljundid vastavalt enda õpitavale õppekavale; • Õpilastel suureneb algatusvõime ja ettevõtlikuspädevus
Transporditeenused

Kristo Jesse LGE18, Service Internship Consulting Ltd Hispaania, 04.02.2019-04.03.2019

Käesolevas õpirändeprojektis on osalejateks meie kooli õpilased ja õpetajad. projekti käigus saavutatakse: • õpilased ja õpetajad täiendavad, süvendavad, kinnistavad ja arendavad kutse- ja ametialaseid teadmisi, oskuseid ja kompetentse. Õpirändes osalemine tagab eelpoolmainitud kompetentside vastavuse Eesti ja Euroopa tööturu vajadustele; • Suureneb õpirändes osalejate õpi-/töömotivatsioon ja konkurentsivõimelisus; • Kasvab õpilaste/õpetajate vastutustunne; Õpilased omandavad õppekava Praktika mooduli õpiväljundid vastavalt enda õpitavale õppekavale; • Õpilastel suureneb algatusvõime ja ettevõtlikuspädevus
Transporditeenused

Anu Ilves SH18/2tV, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 11.11.2018-10.12.2018

Andra Rüütli SH18/2tV, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 11.11.2018-10.12.2018

Kusti Laats SAT17, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 11.11.2018-10.12.2018

Raul Saaron SAT17, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 11.11.2018-10.12.2018

Triin Reinberg *2019-SH17tP, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 04.04.2019-02.05.2019

Õpilane on praktikal Türgis https://www.100yilhastanesi.com.tr/hastanemiz

Jaanus Liivak K18/2, 05.08.2019-29.08.2019

Maie Pavljutšok SH18/2tV, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 11.11.2018-10.12.2018

Mari-Liis Tsvetkova *2019-TEG18, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 04.04.2019-02.05.2019

Õpilane on praktikal Türgis https://www.100yilhastanesi.com.tr/hastanemiz

Mare Taplas *2019-TEG18, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 04.04.2019-02.05.2019

Õpilane on praktikal Türgis https://www.100yilhastanesi.com.tr/hastanemiz

Tiina Kurrik *2019-TEG18, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 04.04.2019-02.05.2019

Õpilane on praktikal Türgis https://www.100yilhastanesi.com.tr/hastanemiz

Egne Talvik *2019-TEG18, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 04.04.2019-02.05.2019

Õpilane on praktikal Türgis https://www.100yilhastanesi.com.tr/hastanemiz

Kätlin Võsanurm *2019-TEG18, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 04.04.2019-02.05.2019

Õpilane on praktikal Türgis https://www.100yilhastanesi.com.tr/hastanemiz

Maire Reiljan *2019-TEG18, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 04.04.2019-02.05.2019

Õpilane on praktikal Türgis https://www.100yilhastanesi.com.tr/hastanemiz

Merje Konstantinova LH19/2tL, Paragon Europe Malta, 19.05.2019-17.06.2019

Lastehoid ja teenused noortele

Triin Kubri LH19/2tL, 19.05.2019-17.06.2019

Lastehoid ja teenused noortele

Kadri Ilmjärv LH19/2tK, 19.05.2019-17.06.2019

Lastehoid ja teenused noortele

Margit Jõeloo LH19/2tK, Paragon Europe Malta, 19.05.2019-17.06.2019

Lastehoid ja teenused noortele

 

Käesolevas õpirändeprojektis on osalejateks meie kooli õpilased!
Õpirände projektis saavad osalevad alljärgnevad õppegrupid:
• Koka eriala õpilased – II kursusel õpib 20 ja III kursusel õpib 15 õpilast
• Logistiku abi eriala õpilased - II kursusel õpib 9 õpilast
• Lapsehoidja eriala õpilased - II kursusel õpib 15 õpilast
• Sõiduautotehniku eriala õpilased – II kursusel õpib 15 õpilast ja III kursusel 16 õpilast
• Hooldustöötaja eriala õpilased – II kursusel õpib 22 õpilast
• Tisleri eriala kursuse õpilased – II kursusel õpib 22 õpilast

Õpilased valitakse projekti vabatahtlikkuse alusel. Kool ühildab õpirände ja kooli ettevõtepraktika, mille tõttu esimese kursuse õpilased õpirändes osaleda ei saa. Õpilased, kes osalevad õpirändes õpivad väga erinevatel õppekavadel – kokk, tisler, hooldustöötaja, jt. Õpilaste vanus on varieeruv, kuna õpirändes osalevad ka hooldustöötja, lapsehoidja, tegevusjuhendaja õppekaval õppivad õpilased, kelle vanus on üle 20 aasta. Oluliseks valikukriteeriumiks on õpilaste motiveeritus. Õppevõlgadega õpilasi valimisse ei võeta.
Õpilane, kes sobib õpirändes osalema:
• Tal on õppekavas ettenähtud kooliväline praktika;
• oskab inglise keelt vähemalt kesktasemel (A2);
• on omandanud praktikale suunamiseks ettenähtud õpiväljundid.
Inglise keele oskuste taset mõõdetakse keeletestiga.
Osalejate valikul arvestatakse õpilase aktiivsust koolis ja osalemist eriala- või kutsemeistrivõistlusel.
Õpirändes osalemiseks esitab õpilane avalduse osalemis sooviga projektijuhile- Kaidi Loosile.

Partnerid: 
Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türgi
Paragon Europe, Malta
Sevice internship Consulting, Hispaania

Töötajad:

Katrin Ufert, Paragon Europe Malta, 13.03.2019-30.03.2019

Õpetajad vormistatakse stažeerima direktori käskkirjaga. Õpetaja esitab stažeerimisaruande, kus kirjeldab stažeerimiseesmärkide saavutatust. Saadud kogemuste jagamiseks korraldatakse koosolek, kus antakse põhjalik ülevaade omandatud teadmistest ning pakutakse ühiselt välja meetodid, mida võiks kasutada kooli rakenduskavade koostamisel. Koolis toimuvad õppeinfotunnid, kus töötajad jagavad oma kogemusi õpirändest kogu kooliperele. Omandatud kogemust saavad õpetajad hiljem kasutada õppetöös praktiliste ülesannete ettevalmistamisel, integreerida uusi teadmisi nii erialasesse, kui ka isiksuse arengu ettevalmistusse, nagu näiteks suhtumine töösse, omavaheline kommunikatsioon või meeskonnatöö. Selle tulemusel tõuseb meie organisatsiooni terviklik õppekvaliteet. Õpilased ja õpetajad, kes osalevad välispraktikal või stažeerimisel toovad kaas meie kooli uusi ideid ja õppemeetodeid, mis aitavad kaasa kooli arengukava ühe eesmärgi – koolis kasutatavad õppemeetodid ja õppevahendid vastavad ühiskonna ootustele – saavutamisele. Rahvusvaheline õpiränne on õpetaja töös ülioluline. Käesoleva projekti raames soovime saata õpilased praktikale ja õpetajad stažeerima üheaegselt. Olenevalt grupi suurusest saadame õpilastega kaasa kas ühe või kaks õpetajat, kes stažeerivad. Õpetaja stažeerib ja jälgib samaaegselt õpilase praktika kulgu, et anda õpilasel vajalikul hetkel nõu ning innustust. Õpetaja jälgib õpilast õpirände jooksul, mis võimaldab õpetajal suunata õpilast tema individuaalsel arenguteel. Kooli arengukava üks eesmärke on tagada hea maine läbi usaldusväärsuse. Õpilase õpiränne ja õpetaja stažeerimine üheaegselt võimaldab tagada lapsevanemate usaldusväärsuse.

Ranert Lindt, , 04.02.2019-16.02.2019Service Internship Consulting Ltd Hispaania

Õpetajad vormistatakse stažeerima direktori käskkirjaga. Õpetaja esitab stažeerimisaruande, kus kirjeldab stažeerimiseesmärkide saavutatust. Saadud kogemuste jagamiseks korraldatakse koosolek, kus antakse põhjalik ülevaade omandatud teadmistest ning pakutakse ühiselt välja meetodid, mida võiks kasutada kooli rakenduskavade koostamisel. Koolis toimuvad õppeinfotunnid, kus töötajad jagavad oma kogemusi õpirändest kogu kooliperele. Omandatud kogemust saavad õpetajad hiljem kasutada õppetöös praktiliste ülesannete ettevalmistamisel, integreerida uusi teadmisi nii erialasesse, kui ka isiksuse arengu ettevalmistusse, nagu näiteks suhtumine töösse, omavaheline kommunikatsioon või meeskonnatöö. Selle tulemusel tõuseb meie organisatsiooni terviklik õppekvaliteet. Õpilased ja õpetajad, kes osalevad välispraktikal või stažeerimisel toovad kaas meie kooli uusi ideid ja õppemeetodeid, mis aitavad kaasa kooli arengukava ühe eesmärgi – koolis kasutatavad õppemeetodid ja õppevahendid vastavad ühiskonna ootustele – saavutamisele. Rahvusvaheline õpiränne on õpetaja töös ülioluline. Käesoleva projekti raames soovime saata õpilased praktikale ja õpetajad stažeerima üheaegselt. Olenevalt grupi suurusest saadame õpilastega kaasa kas ühe või kaks õpetajat, kes stažeerivad. Õpetaja stažeerib ja jälgib samaaegselt õpilase praktika kulgu, et anda õpilasel vajalikul hetkel nõu ning innustust. Õpetaja jälgib õpilast õpirände jooksul, mis võimaldab õpetajal suunata õpilast tema individuaalsel arenguteel. Kooli arengukava üks eesmärke on tagada hea maine läbi usaldusväärsuse. Õpilase õpiränne ja õpetaja stažeerimine üheaegselt võimaldab tagada lapsevanemate usaldusväärsuse.

Britten Kerb, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 03.04.2019-17.04.2019

Õpetajad vormistatakse stažeerima direktori käskkirjaga. Õpetaja esitab stažeerimisaruande, kus kirjeldab stažeerimiseesmärkide saavutatust. Saadud kogemuste jagamiseks korraldatakse koosolek, kus antakse põhjalik ülevaade omandatud teadmistest ning pakutakse ühiselt välja meetodid, mida võiks kasutada kooli rakenduskavade koostamisel. Koolis toimuvad õppeinfotunnid, kus töötajad jagavad oma kogemusi õpirändest kogu kooliperele. Omandatud kogemust saavad õpetajad hiljem kasutada õppetöös praktiliste ülesannete ettevalmistamisel, integreerida uusi teadmisi nii erialasesse, kui ka isiksuse arengu ettevalmistusse, nagu näiteks suhtumine töösse, omavaheline kommunikatsioon või meeskonnatöö. Selle tulemusel tõuseb meie organisatsiooni terviklik õppekvaliteet. Õpilased ja õpetajad, kes osalevad välispraktikal või stažeerimisel toovad kaas meie kooli uusi ideid ja õppemeetodeid, mis aitavad kaasa kooli arengukava ühe eesmärgi – koolis kasutatavad õppemeetodid ja õppevahendid vastavad ühiskonna ootustele – saavutamisele. Rahvusvaheline õpiränne on õpetaja töös ülioluline. Käesoleva projekti raames soovime saata õpilased praktikale ja õpetajad stažeerima üheaegselt. Olenevalt grupi suurusest saadame õpilastega kaasa kas ühe või kaks õpetajat, kes stažeerivad. Õpetaja stažeerib ja jälgib samaaegselt õpilase praktika kulgu, et anda õpilasel vajalikul hetkel nõu ning innustust. Õpetaja jälgib õpilast õpirände jooksul, mis võimaldab õpetajal suunata õpilast tema individuaalsel arenguteel. Kooli arengukava üks eesmärke on tagada hea maine läbi usaldusväärsuse. Õpilase õpiränne ja õpetaja stažeerimine üheaegselt võimaldab tagada lapsevanemate usaldusväärsuse.

Tanel Aavistu: Service Internship Consulting Ltd Hispaania

Õpetajad vormistatakse stažeerima direktori käskkirjaga. Õpetaja esitab stažeerimisaruande, kus kirjeldab stažeerimiseesmärkide saavutatust. Saadud kogemuste jagamiseks korraldatakse koosolek, kus antakse põhjalik ülevaade omandatud teadmistest ning pakutakse ühiselt välja meetodid, mida võiks kasutada kooli rakenduskavade koostamisel. Koolis toimuvad õppeinfotunnid, kus töötajad jagavad oma kogemusi õpirändest kogu kooliperele. Omandatud kogemust saavad õpetajad hiljem kasutada õppetöös praktiliste ülesannete ettevalmistamisel, integreerida uusi teadmisi nii erialasesse, kui ka isiksuse arengu ettevalmistusse, nagu näiteks suhtumine töösse, omavaheline kommunikatsioon või meeskonnatöö. Selle tulemusel tõuseb meie organisatsiooni terviklik õppekvaliteet. Õpilased ja õpetajad, kes osalevad välispraktikal või stažeerimisel toovad kaas meie kooli uusi ideid ja õppemeetodeid, mis aitavad kaasa kooli arengukava ühe eesmärgi – koolis kasutatavad õppemeetodid ja õppevahendid vastavad ühiskonna ootustele – saavutamisele. Rahvusvaheline õpiränne on õpetaja töös ülioluline. Käesoleva projekti raames soovime saata õpilased praktikale ja õpetajad stažeerima üheaegselt. Olenevalt grupi suurusest saadame õpilastega kaasa kas ühe või kaks õpetajat, kes stažeerivad. Õpetaja stažeerib ja jälgib samaaegselt õpilase praktika kulgu, et anda õpilasel vajalikul hetkel nõu ning innustust. Õpetaja jälgib õpilast õpirände jooksul, mis võimaldab õpetajal suunata õpilast tema individuaalsel arenguteel. Kooli arengukava üks eesmärke on tagada hea maine läbi usaldusväärsuse. Õpilase õpiränne ja õpetaja stažeerimine üheaegselt võimaldab tagada lapsevanemate usaldusväärsuse

Õpilased

Anneli Savisaar K18/2, 05.08.2019-29.08.2019

Robin Uibopuu *2019-SAT16, Service Internship Consulting Ltd Hispaania, 04.02.2019-04.03.2019

Käesolevas õpirändeprojektis on osalejateks meie kooli õpilased ja õpetajad. projekti käigus saavutatakse: • õpilased ja õpetajad täiendavad, süvendavad, kinnistavad ja arendavad kutse- ja ametialaseid teadmisi, oskuseid ja kompetentse. Õpirändes osalemine tagab eelpoolmainitud kompetentside vastavuse Eesti ja Euroopa tööturu vajadustele; • Suureneb õpirändes osalejate õpi-/töömotivatsioon ja konkurentsivõimelisus; • Kasvab õpilaste/õpetajate vastutustunne; Õpilased omandavad õppekava Praktika mooduli õpiväljundid vastavalt enda õpitavale õppekavale; • Õpilastel suureneb algatusvõime ja ettevõtlikuspädevus

Kermo Kõosalu *2019-SAT16, Paragon Europe Malta, 15.03.2019-11.04.2019

Angeelika Unt *2019-K16, Paragon Europe Malta, 15.03.2019-11.04.2019

Sander Verte *2019-T16, Paragon Europe Malta, 15.03.2019-11.04.2019

Kenert Lääts *2019-SAT16, Service Internship Consulting Ltd Hispaania, 04.02.2019-04.03.2019

Käesolevas õpirändeprojektis on osalejateks meie kooli õpilased ja õpetajad. projekti käigus saavutatakse: • õpilased ja õpetajad täiendavad, süvendavad, kinnistavad ja arendavad kutse- ja ametialaseid teadmisi, oskuseid ja kompetentse. Õpirändes osalemine tagab eelpoolmainitud kompetentside vastavuse Eesti ja Euroopa tööturu vajadustele; • Suureneb õpirändes osalejate õpi-/töömotivatsioon ja konkurentsivõimelisus; • Kasvab õpilaste/õpetajate vastutustunne; Õpilased omandavad õppekava Praktika mooduli õpiväljundid vastavalt enda õpitavale õppekavale; • Õpilastel suureneb algatusvõime ja ettevõtlikuspädevus

Emily Kull *2019-K16, Paragon Europe Malta, 15.03.2019-11.04.2019

Heli Liis Saaremäe *2019-K16, Paragon Europe Malta, 15.03.2019-11.04.2019

Märten Punt *2019-T16, Paragon Europe Malta, 15.03.2019-11.04.2019

Agnes Nugis *2019-K16, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 11.11.2018-10.12.2018

Karl Johannes Kikkas *2019-SAT16, 15.03.2019-11.04.2019

Keidi Sokorova *2019-K16, Paragon Europe Malta, 15.03.2019-11.04.2019

Heino Vaiditš *2019-K16, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 11.11.2018-10.12.2018

Evelyn Tamm K18/2, 05.08.2019-29.08.2019

Jaagup Mäestu LGE18, Service Internship Consulting Ltd Hispaania, 04.02.2019-04.03.2019

Käesolevas õpirändeprojektis on osalejateks meie kooli õpilased ja õpetajad. projekti käigus saavutatakse: • õpilased ja õpetajad täiendavad, süvendavad, kinnistavad ja arendavad kutse- ja ametialaseid teadmisi, oskuseid ja kompetentse. Õpirändes osalemine tagab eelpoolmainitud kompetentside vastavuse Eesti ja Euroopa tööturu vajadustele; • Suureneb õpirändes osalejate õpi-/töömotivatsioon ja konkurentsivõimelisus; • Kasvab õpilaste/õpetajate vastutustunne; Õpilased omandavad õppekava Praktika mooduli õpiväljundid vastavalt enda õpitavale õppekavale; • Õpilastel suureneb algatusvõime ja ettevõtlikuspädevus
Transporditeenused

Kristo Jesse LGE18, Service Internship Consulting Ltd Hispaania, 04.02.2019-04.03.2019

Käesolevas õpirändeprojektis on osalejateks meie kooli õpilased ja õpetajad. projekti käigus saavutatakse: • õpilased ja õpetajad täiendavad, süvendavad, kinnistavad ja arendavad kutse- ja ametialaseid teadmisi, oskuseid ja kompetentse. Õpirändes osalemine tagab eelpoolmainitud kompetentside vastavuse Eesti ja Euroopa tööturu vajadustele; • Suureneb õpirändes osalejate õpi-/töömotivatsioon ja konkurentsivõimelisus; • Kasvab õpilaste/õpetajate vastutustunne; Õpilased omandavad õppekava Praktika mooduli õpiväljundid vastavalt enda õpitavale õppekavale; • Õpilastel suureneb algatusvõime ja ettevõtlikuspädevus
Transporditeenused

Anu Ilves SH18/2tV, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 11.11.2018-10.12.2018

Andra Rüütli SH18/2tV, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 11.11.2018-10.12.2018

Kusti Laats SAT17, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 11.11.2018-10.12.2018

Raul Saaron SAT17, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 11.11.2018-10.12.2018

Triin Reinberg *2019-SH17tP, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 04.04.2019-02.05.2019

Õpilane on praktikal Türgis https://www.100yilhastanesi.com.tr/hastanemiz

Jaanus Liivak K18/2, 05.08.2019-29.08.2019

Maie Pavljutšok SH18/2tV, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 11.11.2018-10.12.2018

Mari-Liis Tsvetkova *2019-TEG18, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 04.04.2019-02.05.2019

Õpilane on praktikal Türgis https://www.100yilhastanesi.com.tr/hastanemiz

Mare Taplas *2019-TEG18, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 04.04.2019-02.05.2019

Õpilane on praktikal Türgis https://www.100yilhastanesi.com.tr/hastanemiz

Tiina Kurrik *2019-TEG18, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 04.04.2019-02.05.2019

Õpilane on praktikal Türgis https://www.100yilhastanesi.com.tr/hastanemiz

Egne Talvik *2019-TEG18, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 04.04.2019-02.05.2019

Õpilane on praktikal Türgis https://www.100yilhastanesi.com.tr/hastanemiz

Kätlin Võsanurm *2019-TEG18, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 04.04.2019-02.05.2019

Õpilane on praktikal Türgis https://www.100yilhastanesi.com.tr/hastanemiz

Maire Reiljan *2019-TEG18, Golbasi Zubeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türgi, 04.04.2019-02.05.2019

Õpilane on praktikal Türgis https://www.100yilhastanesi.com.tr/hastanemiz

Merje Konstantinova LH19/2tL, Paragon Europe Malta, 19.05.2019-17.06.2019

Lastehoid ja teenused noortele

Triin Kubri LH19/2tL, 19.05.2019-17.06.2019

Lastehoid ja teenused noortele

Kadri Ilmjärv LH19/2tK, 19.05.2019-17.06.2019

Lastehoid ja teenused noortele

Margit Jõeloo LH19/2tK, Paragon Europe Malta, 19.05.2019-17.06.2019

Lastehoid ja teenused noortele