fbpx

Erivajadusega isikute kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord - Valgamaa Kutseõppekeskus

§ 5. Õpilase erivajadused ja nende tuvastamise alused

(1) Sobiva tugiteenuse ja meetme rakendamiseks tuvastab kool õpilase erivajaduse.
(2) Kool võib sobiva tugiteenuse või -meetme rakendamiseks tuvastada järgmisi hariduslikke erivajadusi:
1) püsivad õpiraskused, mis avalduvad suulise- ja kirjaliku kõne, arutlus- ja meenutusoskuste või teabe struktureerimise ja arvutamisoskuse valdkonnas ning mille tuvastamise aluseks on meditsiiniline või logopeedi väljastatud tõend;
2) intellektipuue, mistõttu õpilane on läbinud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava, ja mida tõendab põhikooli lõputunnistus lihtsustatud riikliku õppekava läbimise kohta, väljavõte õpilasraamatust või põhikoolis koostatud üleminekuplaan;
3) emotsionaal- ja käitumisraskused, mille tuvastamise aluseks on meditsiiniline tõend või kooli vastutava töötaja või tugirühma otsus;
4) nägemispuue, mille tuvastamise aluseks on arstliku ekspertiisikomisjoni või ekspertarsti otsus, nägemispuuetega õpilaste kooli lõputunnistus või rehabilitatsiooniplaan;
5) kuulmispuue, mille tuvastamise aluseks on arstliku ekspertiisikomisjoni või ekspertarsti otsus, kuulmispuuetega õpilaste kooli lõputunnistus või rehabilitatsiooniplaan;
6) liikumispuue, mille tuvastamise aluseks on rehabilitatsiooniplaan või arstliku ekspertiisikomisjoni otsus;
7) kroonilised ja pikaajalised haigused, mille tuvastamise aluseks on meditsiiniline tõend;
8) õpingute alustamiseks ebapiisav eesti keele oskus, mille tuvastamise aluseks on põhi- või keskhariduse omandamist tõendav dokument või kooli vastutava töötaja või tugirühma otsus.

Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee