Sisseastumise dokumendid

Vajalikud dokumendid:

 • kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus;
 • ID-kaart või pass;
 • alaealisel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek;
 • põhihariduse baasil õppima asumiseks põhiharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel Valga Kutseõppekeskuse poolt kinnitatud koopia;
 • keskhariduse baasil õppima asumiseks keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel Valga Kutseõppekeskuse poolt kinnitatud koopia;
 • foto tehakse kohapeal;
 • tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilase tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine
 • põhihariduse baasil õppima asujal tervisekaart (eelmisest koolist)

Kui sul on, siis võta kaasa ka:

 • iseloomustus viimasest koolist või töökohast (soovituslik);
 • eelkutseõppe läbimise kohta tõend/tunnistus (võimalusel)
 • varasemate õpingute katkestanuil hinneteleht olemasolevate hinnetega ( võimalus tulemuste ülekandmiseks)
Meie kontaktid

Õppeosakond (+372) 766 3222

Täiskasvanute koolituskeskus (+372) 530 08085 koolitus@vkok.ee

Õpilaskodu (+372) 767 0137

Valgamaa Kutseõppekeskus Loode 3, Valga 68206 (+372) 766 8575 info@vkok.ee